Basisprincipes van de scheikunde: wat is een buffer? (2024)

Een buffer is een oplossing die ofwel een zwak zuur en zijn zout bevat, ofwel een zwakke base en zijn zout , die bestand is tegen veranderingen in pH . Met andere woorden, een buffer is een waterige oplossing van ofwel een zwak zuur en zijn geconjugeerde base of een zwakke base en zijn geconjugeerde zuur. Een buffer kan ook een pH-buffer, waterstofionenbuffer of bufferoplossing worden genoemd.

Buffers worden gebruikt om een ​​stabiele pH in een oplossing te behouden, omdat ze kleine hoeveelheden extra zuur of base kunnen neutraliseren. Voor een bepaalde bufferoplossing is er een werkend pH-bereik en een bepaalde hoeveelheid zuur of base die kan worden geneutraliseerd voordat de pH verandert. De hoeveelheid zuur of base die aan een buffer kan worden toegevoegd voordat de pH verandert, wordt de buffercapaciteit genoemd.

De Henderson-Hasselbalch-vergelijking kan worden gebruikt om de geschatte pH van een buffer te meten. Om de vergelijking te gebruiken, wordt de beginconcentratie of stoichiometrische concentratie ingevoerd in plaats van de evenwichtsconcentratie.

De algemene vorm van een chemische bufferreactie is:

HA ⇌ H + + A

Voorbeelden van buffers

 • bloed - bevat een bicarbonaatbuffersysteem
 • TRIS-buffer
 • fosfaatbuffer

Zoals vermeld, zijn buffers bruikbaar over specifieke pH-bereiken. Hier is bijvoorbeeld het pH-bereik van gebruikelijke buffermiddelen:

BufferpKapH-bereik:
citroenzuur3.13., 4.76, 6.402.1 tot 7.4
azijnzuur4.83.8 tot 5.8
KH 2 PO 47.26.2 tot 8.2
boraat9.248.25 tot 10.25
CHES9.38.3 tot 10.3

Wanneer een bufferoplossing wordt bereid, wordt de pH van de oplossing aangepast om deze binnen het juiste effectieve bereik te krijgen. Meestal wordt een sterk zuur, zoals zoutzuur (HCl) toegevoegd om de pH van zure buffers te verlagen. Een sterke base, zoals natriumhydroxideoplossing (NaOH), wordt toegevoegd om de pH van alkalische buffers te verhogen.

Hoe buffers werken

Om te begrijpen hoe een buffer werkt, kunt u het voorbeeld bekijken van een bufferoplossing die wordt gemaakt door natriumacetaat op te lossen in azijnzuur. Azijnzuur is (zoals je aan de naam kunt zien) een zuur: CH 3 COOH, terwijl het natriumacetaat in oplossing dissocieert om de geconjugeerde base, acetaat-ionen van CH 3 COO - op te leveren . De vergelijking voor de reactie is:

CH 3 COOH(aq) + OH - (aq) ⇆ CH 3 COO - (aq) + H20( aq )

Als aan deze oplossing een sterk zuur wordt toegevoegd, neutraliseert het acetaat-ion het:

CH 3 COO - (aq) + H + (aq) ⇆ CH 3 COOH (aq)

Dit verschuift het evenwicht van de initiële bufferreactie, waardoor de pH stabiel blijft. Een sterke base daarentegen zou reageren met het azijnzuur.

Universele buffers

De meeste buffers werken over een relatief smal pH-bereik. Een uitzondering is citroenzuur omdat het drie pKa-waarden heeft. Wanneer een verbinding meerdere pKa-waarden heeft, komt er een groter pH-bereik beschikbaar voor een buffer. Het is ook mogelijk om buffers te combineren, op voorwaarde dat hun pKa-waarden dicht bij elkaar liggen (verschillend van 2 of minder), en de pH aan te passen met een sterke base of zuur om het vereiste bereik te bereiken. De buffer van McIvaine wordt bijvoorbeeld bereid door mengsels van Na2P04 en citroenzuur te combineren . Afhankelijk van de verhouding tussen de verbindingen kan de buffer werkzaam zijn van pH 3,0 tot 8,0. Een mengsel van citroenzuur, boorzuur, monokaliumfosfaat en diethylbarbituïnezuur kan het pH-bereik van 2,6 tot 12 dekken!

Buffer Key Takeaways

 • Een buffer is een waterige oplossing die wordt gebruikt om de pH van een oplossing bijna constant te houden.
 • Een buffer bestaat uit een zwak zuur en zijn geconjugeerde base of een zwakke base en zijn geconjugeerde zuur.
 • Buffercapaciteit is de hoeveelheid zuur of base die kan worden toegevoegd voordat de pH van een buffer verandert.
 • Een voorbeeld van een bufferoplossing is bicarbonaat in het bloed, dat de interne pH van het lichaam op peil houdt.

bronnen

 • Butler, JN (1964).Ionisch evenwicht: een wiskundige benadering . Addison-Wesley. p. 151.
 • Carmody, Walter R. (1961). "Eenvoudig te bereiden breedbandbufferserie". J. Chem. Opvoeden . 38 (11): 559-560. doi: 10.1021/ed038p559
 • Hulanicki, A. (1987). Reacties van zuren en basen in de analytische chemie . Vertaald door Masson, Mary R. Horwood. ISBN 0-85312-330-6.
 • Mendham, J.; Denny, RC; Barnes, JD; Thomas, M. (2000). "Bijlage 5". Vogel's Textbook of Quantitative Chemical Analysis (5e ed.). Harlow: Pearson Onderwijs. ISBN 0-582-22628-7.
 • Schorpioen, R. (2000). Grondbeginselen van zuren, basen, buffers en hun toepassing op biochemische systemen . ISBN 0-7872-7374-0.

Formaat

mla apa chicago

Uw Citaat

Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Bufferdefinitie in chemie en biologie." Greelane, 27 augustus 2020, thoughtco.com/definition-of-buffer-604393. Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (2020, 27 augustus). Bufferdefinitie in chemie en biologie. Opgehaald van https://www.thoughtco.com/definition-of-buffer-604393 Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Bufferdefinitie in chemie en biologie." Greelan. https://www.thoughtco.com/definition-of-buffer-604393 (toegankelijk 18 juli 2022).

Basisprincipes van de scheikunde: wat is een buffer? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5740

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.